Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen Loopschool Wim Akkermans en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2 Op de rechtsverhouding tussen Loopschool Wim Akkermans en het lid is Nederlands Recht van toepassing.

1.3 Loopschool Wim Akkermans is een particulier bedrijf dat zich bezighoudt met het begeleiden van hardlopers, hardlooptrainingen en loopclinics.

2. Lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan door middel van het volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier Loopschool Wim Akkermans.

2.2 Loopschool Wim Akkermans behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor er geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.4 Ieder lid van Loopschool Wim Akkermans verplicht zich om bij wijzigingen van persoonlijke gegevens, de loopschool terstond te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

2.5 Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Loopschool Wim Akkermans is gerechtigd de verstrekte gegevens te beheren ten behoeve van communicatie met haar leden.

3. Duur van het lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden vanaf de ingangsdatum, deze periode wordt zonder opzegging stilzwijgend omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd welke dan maandelijks opzegbaar is.

3.2 De lidmaatschapsperiode van 3 maanden start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd.

3.3 Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden door middel van een opzegging per mail naar info@loopschoolwimakkermans.nl.

3.4 Na opzegging zal een eventuele verrekening van de eventueel reeds geïncasseerde contributie van het betreffende kwartaal, naar rato plaatsvinden.

3.5 Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of van de betaling, bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte, is niet mogelijk. Uitzonderingen bij zeer schrijnende situaties, worden door Loopschool Wim Akkermans beoordeeld.

3.6 Wijzigingen in het lidmaatschap vinden in overleg en voorafgaand aan de eerste dag van de volgende maand plaats.

4. Prijs en betaling van het lidmaatschap

4.1 De contributie per kwartaal wordt jaarlijks per 1 januari van het betreffende kalenderjaar aangepast op basis van het meest actuele prijsindexcijfer en wordt vermeld op onze site.

4.2 Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00 in verband met administratiekosten.

4.3 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt de deelnemer Loopschool Wim Akkermans om de contributie d.m.v. automatische incasso per kwartaal te incasseren. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze incassering van de contributie. Er geldt een terugboekingstermijn van 56 kalenderdagen.

4.4 Wanneer geen machtiging voor automatisch incasso wordt verleend, wordt een toeslag van € 3,60 per kwartaal gerekend.

4.5 Wanneer de contributie niet tijdig is voldaan, is Loopschool Wim Akkermans genoodzaakt € 15 administratiekosten in rekening te brengen.

4.6 Deelname aan looptrainingen bij Loopschool Wim Akkermans is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

4.7 Indien na afloop van het kwartaal de verschuldigde contributie niet is voldaan is de deelnemer van rechtswege in verzuim en is Loopschool Wim Akkermans gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen. Als de verschuldigde contributie niet is betaald verbeurt de deelnemer daarenboven een boete ter grootte van de helft van het openstaande bedrag en is de deelnemer tevens gehouden tot vergoeding van alle door Loopschool Wim Akkermans gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-) kosten.

4.8 Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Loopschool Wim Akkermans erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan voor, tijdens of na looptrainingen.

5.2 Loopschool Wim Akkermans is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van uw eigendommen.

6. Overige bepalingen

6.1 Persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt. Loopschool Wim Akkermans is enkel gerechtigd de verstrekte gegevens te beheren voor administratieve doeleinden van Loopschool Wim Akkermans en voor communicatie met leden.

6.2 Loopschool Wim Akkermans behoudt zich het recht voor trainingstijden, startlokaties en lesroosters te wijzigen. Publicatie hiervan vindt altijd tijdig plaats op de site.

6.3 Loopschool Wim Akkermans bepaalt door wie en op welke wijze de training wordt uitgevoerd waarbij geldt dat Loopschool Wim Akkermans bevoegd is een of meerdere trainer(s) te betrekken die niet of (in)direct aan de loopschool is of zijn verbonden.

6.4 Loopschool Wim Akkermans is onder registratienummer B0015001 bij de Atletiekunie aangesloten als Dutch Runners loopgroep (hardlopen.nl). De Atletiekunie heeft ten behoeve van haar verenigingen en leden een aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Alleen leden van Loopschool Wim Akkermans die de kosten hiervan hebben voldaan zijn verzekerd.

7. Huisregels

7.1 Tijdens trainingen in de avonduren of met schemering is het dragen van een fluorescerend hesje evenals verlichting aan arm of schoen altijd verplicht.

7.2 Bij trainingen dienen in verband met de veiligheid alle instructies van de trainer en hulptrainer strikt en altijd onmiddellijk te worden opgevolgd.

7.3 Het is verplicht correcte en schone kleding (hygiënisch) te dragen tijdens het trainen.

7.4 Bij misdragingen, bijvoorbeeld ten gevolge van alcohol, volgt onmiddellijke verwijdering en kan tot eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Loopschool Wim Akkermans worden overgegaan.